Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS

Data publicació: 23/10/2021

Les persones interessades en participar en aquesta borsa extraordinària han de presentar una sol·licitud, sempre que compleixin els requisits per participar-hi que estableix la base 3 de la present convocatòria. La sol·licitud s'ha de presentar segons el model que s'adjunta com a annex 3 d'aquesta Resolució, el qual està a disposició de les persones interessades a la seu electrònica .

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas de presentació de la sol·licitud de participació en algun registre d'Ajuntaments, aquesta s'hauria d'avançar per correu electrònic a l'adreça següent: formaciopolicial@ebap.caib.es.

Per a la presentació electrònica s'ha d'adreçar la sol·licitud, mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), a l'Escola Balear d'Administració Pública (DIR3: A04035968), dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el model de sol·licitud que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.


català . castellano