Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos de gestió


Llista definitiva de persones aspirants aprovades del primer exercici i comunicació de la data del segon exercici

Data publicació: 13/04/2022

El Tribunal Qualificador acorda fer pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'informa que el Tribunal ha anul·lat les preguntes 46 i 101 del qüestionari tipus test.

Podeu consultar la llista en la pàgina del cos.

Contra aquesta acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (art. 121 i següents en relació a l'art. 112 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les AAPP).

Podeu consultar el document de respostes a les al·legacions presentades, a continuació:
MOTIVACIONS

Es comunica la data, l'hora i el lloc de realització de l'exercici teòric i es convoca per a aquest exercici a totes les persones aspirants aprovades del primer exercici del torn lliure i de les persones aspirants admeses pel torn de promoció interna vertical:

Data: 16 de maig de 2022
Hora: 15.00 hores.
Lloc: Escola Balear d'Administració Pública. Palma.català . castellano