Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos de gestió


Llista definitva d'aprovats del 2n exercici del cos de gestió, pel torn lliure, i 1r exercici, pel torn de promoció interna

Data publicació: 05/08/2022

En data 5 d'agost de 2022, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, i el primer exercici, pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears.

Contra aquest acod del Tribunal, es podrŕ formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemŕ d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen els arts. 121 i següents, en ralció amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

S'informa que la data prevista per a la realització del tercer exercici serŕ el 26 d'octubre de 2022 a la seu de la EBAP.

Podeu consultar la llista en la pŕgina de l'especialitat.


catalŕ . castellano