Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ENGINYERIA AGRONOMA


Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici del torn lliure i 1r exercici de promoció interna vertical

Data publicació: 24/08/2022

En data 24 d'agost de 2022, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i el primer exercici de les proves selectives per torn de promoció interna vertical, al CFS, escala científica, especialitat d'enginyeria agrònoma, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal, es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen els arts. 121 i següents, en ralció amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la llista en la pàgina de l'especialitat.


català . castellano