Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSES ART. 82 BIS MILLORA OCUPACIO COSSOS GENERALS (PERSONAL FUNCIONARI CARRERA) 2023


Llista provisional de persones admeses i excloses

Data publicació: 11/09/2023

S'ha fet pública la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procés selectiu per constituir borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, per a millora de l'ocupació.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de permetre que s'esmenin dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hŕbils, comptadors des de l'endemŕ que s'hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarŕ que desisteix de la solˇlicitud.


catalŕ . castellano