Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos administratiu


Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos administratiu C1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits

Data publicació: 22/09/2023

Un cop resoltes les alˇlegacions efectuades pels aspirants del cos administratiu C1 per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mčrits del cos administratiu del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, inclosa la reserva de persones amb discapacitat.

Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pŕgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrňnica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les alˇlegacions i reclamacions presentades pels aspirants al cos administratiu C1 en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les alˇlegacions presentades, a continuació:

RESPOSTA A LES ALˇLEGACIONS

S'informa que, d'acord amb el comunicat publicat en data 14 de juny de 2023 d'aclariment dels processos d'estabilització per concurs de mčrits, les llistes de mčrits només inclouen les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les que en data 20 de febrer de 2023 se les va requerir per acreditar els mčrits alˇlegats (annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat de data 20 de febrer de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el que constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableixen les bases de la convocatňria.
A més, s'informa que l'ordre en quč apareixen en les llistes definitives les persones empatades a punts és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s'aplicaran en confeccionar la llista de persones aspirants que han superat el procés selectiu.


catalŕ . castellano