Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


ADMISSIÓ CONDICIONADA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A LA PROVA DE DIA 9 D'ABRIL DE 2022

Data publicació: 22/03/2022

A causa del temps transcorregut des de la publicació de les llistes definitives de persones admeses en aquestes proves selectives, es fa necessària l'actualització dels informes expedits per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat.

Per aquest motiu, s'informa que la participació de les persones aspirants del torn de reserva per a persones amb discapacitat, així com d'aquelles del torn lliure que varen sol·licitar adaptacions per a la realització de les proves amb motiu de la seva discapacitat, en el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés en el cos auxiliar administratiu que s'ha de dur a terme el proper 9 d'abril de 2022, queda condicionada al fet que es mantenguin les condicions d'aptitud i, si és el cas, les adaptacions per fer la prova, contingudes en els respectius informes expedits per l'equip multiprofessional de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, segons resulti de l'actualització d'aquests informes.

Per tal d'acreditar el manteniment d'aquestes circumstàncies, l'EBAP recaptarà d'ofici de la direcció general esmentada els informes actualitzats d'aptitud o adaptació sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspirin i, si escau, sobre les adaptacions del lloc de treball i de realització de l'examen. Si s'hi oposa expressament, la persona aspirant ha d'aportar aquest informe.

En breu es publicarà la corresponent resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'acorda l'admissió condicionada d'aquestes persones.


Pàgina del cos


català . castellano