Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Llista definitiva d'aprovats en la fase d'oposició del cos subaltern i acreditació dels mèrits

Data publicació: 03/03/2023

Es fa pública la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al cos subaltern de la Administració general de la CAIB.
Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'art. 112, de la Llei 39/2015).
Els aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició disposen d'un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es publiqui per al·legar i acreditar els mèrits que s'indiquen en els barems de mèrits que figuren en l'annex 4 (torn lliure) i 9 (torn PI) de les bases específiques, mitjançant la presentació de la documentació en el registre general de la conselleria competent en matèria de funció pública, de l'EBAP o d'acord amb qualsevol de les formes que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.
Els mèrits al·legats per l'aspirant i que vagin referits a titulacions acadèmiques o certificats emesos per l'EBAP o mèrits donats d'alta en el Registre de personal de la DG competent en matèria de funció pública de la CAIB, l'Administració els ha de comprovar d'ofici, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa. Pel que fa als mèrits al·legats i ja aportats en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també siguin incorporats d'ofici. Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents, pot sol·licitar a l'interessat la seva aportació.
Els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds (punt 10.1 de les bases específiques).
En cap cas no s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat.


Pàgina del cos


català . castellano