Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Llistes definitives d'aprovats del segon exercici i relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició del cos subaltern

Data publicació: 24/02/2023

En data 24 de febrer de 2022, es fan públiques les llistes definitives de les persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Així mateix, el Tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió de la relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es, accedint al cos i a la seu electrònica.

Podeu sol·licitar la revisió o presentar la reclamació a la seu electrònica:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3753454


Pàgina del cos


català . castellano