Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS informatica Mallorca torn lliure


Recordatori correcció temari matèries específiques cos facultati superior, especialitat informàtica

Data publicació: 30/03/2022

Recordar a les persones aspirants d'aquesta especialiat, que mitjançant Resolució de consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 15 de maig de 2019 (BOIB núm. 70, de 25 de maig) es va publicar la correcció del temari de matèries específiques que ha de regir aquest procés selectiu i que podeu consultar en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/70/1034680


Pàgina del cos


català . castellano