Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS informatica Mallorca torn lliure


COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA

Data publicació: 10/06/2022

S'informa a les persones incloses en el llistat annex que, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en les lletres a), b), c) i d) del punt 15.2 de les bases generals que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de cinc dies hàbils des del següent a la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen en les lletres e ) i f) de l'esmentat punt 15.2, referides concretament a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

- e) Tenir més càrregues familiars.

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Una vegada registrada, s'ha d¿avançar una còpia al correu electrònic oposicions@caib.es.

ANNEX: RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE PODEN PRESENTAR DOCUMENTACIÓ DE CÀRREGUES FAMILIARS PER TAL DE RESOLDRE ELS EMPATS DE LA BORSA TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA:
DNI Nom
***0138* CALAFAT GARCÉS, SIMÓ
***1922* MAS FIOL, MIQUEL


Pàgina del cos


català . castellano