Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS quimica Mallorca torn lliure


Llista definitiva d'aprovats en la fase d'oposició del CFS Química i acreditació dels mèrits

Data publicació: 05/12/2022

En data 5 de desembre de 2022, es fa pública la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al CFS Química de l'Administració especial de la CAIB.

Les persones aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició disposen d'un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà (des del 06/12/22 al 15/12/22) que es publiqui per al·legar i acreditar davant el tribunal els mèrits que s'indiquen en els barems de mèrits que figuren en l'annex 4 de les bases específiques, mitjançant la presentació de documents originals o fotocòpies compulsades en el registre general de la conselleria competent en matèria de funció pública, de l'EBAP o d'acord amb qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre.

Els mèrits al·legats per l'aspirant i que vagin referits a titulacions acadèmiques o certificats emesos per l'EBAP o mèrits donats d'alta en el Registre de personal de la DG competent en matèria de funció pública de la CAIB, l'Administració els ha de comprovar d'ofici, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa. Pel que fa als mèrits al·legats i ja aportats per l' aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici. Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents pot sol·licitar a l'interessat la seva aportació. En cap cas no s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat.

Els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data: 29/05/2019

S'annexen, a continuació, els models de relació de mèrits al·legats per a la fase de concurs: MODEL MÈRITS


Pàgina del cos


català . castellano