Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Auxiliar de suport (2%)


Llista definitiva d'aprovats en la fase d'oposició i acreditació dels mèrits

Data publicació: 31/10/2022

El tribunal fa pública la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al Cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport 2% de l'Administració especial de la CAIB.
Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015).

Podeu consultar l'esmentada llista a la pàgina del cos.

Les persones aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició disposen d'un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es publiqui per al·legar i acreditar davant el tribunal els mèrits que s'indiquen en els barems de mèrits que figuren en l'annex 4 de les bases específiques.
(Primer dia de presentació:1/11/22 - Darrer dia de presentació: 10/11/22).

S'annexen, a continuació, els models de relació de mèrits al·legats per a la fase de concurs: Model al·legació mèrits


Pàgina del cos


català . castellano