Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU.


Llista provisional de valoració de mèrits

Data publicació: 08/06/2022

Es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d'ATE de la CAIB per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Amb aquesta finalitat, en un proper comunicat, en funció del número de sol·licituds de revisió presentades, la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.
Les persones aspirants que hagin de fer al·legacions les han de presentar al Registre General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, mitjançant un escrit dirigit a la comissió tècnica de valoració. En la sol·licitud, les persones aspirants han d'especificar el motiu concret de la seva al·legació, fent referència a l'apartat de les bases de la convocatòria.
En el supòsit que la persona candidata presenti l'al·legació mitjançant Correus o un altre registre públic, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent, serà recomanable avançar per correu electrònic (recursoshumans@sgtedu.caib.es)una còpia de l'escrit i/o la documentació presentada a l'efecte d'agilitar-ne la revisió.
Així mateix, podeu consultar la relació dels criteris de valoració de determinats mèrits aplicats per les comissions tècniques de valoració , a continuació: CRITERIS


Pàgina del cos


català . castellano