Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Llista definitiva de persones que han superat tots els exercicis del procediment extraordinari per a la categoria de policia.

Data publicació: 11/03/2022

En data 11 de març de 2022, es fa pública la llista definitiva de de persones que han superat tots els exercicis, amb la puntuació corresponent a la mitjana de les notes obtingudes a cada una de les proves eliminatòries del procés selectiu, ordenada de major a menor puntuació; del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia local.

Contra aquest acord del Tribunal, es podrà formular recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció ÇPública i Igualtat en el termini d'un mes compatador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb el qu edisposen el arts. 121 i següents, en relació amb l'art. 112 de la Lley 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions púbiques.

S'adjunta a la següent publicació el comunicat del Tribunal Qualificador en relació amb les llistes definitives.

Comunicat Tribunal Qualificador

LLISTES DEFINITIVES APROVATS PROCES SELECTIU MALLORCA

LLISTES DEFINITIVES APROVATS PROCES SELECTIU MENORCA

LLISTES DEFINITIVES APROVATS PROCES SELECTIU EIVISSA


Pàgina del cos


català . castellano