Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUPERIOR. MALLORCA


Correcció de la llista definitiva de puntuacions de l'exercici, valoració de mèrits i presentació de documentació als efectes de resoldre els empats

Data publicació: 28/09/2022

S'ha detectat una errada material en la llista definitva de punutacions de l'exercici en el sentit que s'ha omès la puntuació d'un mèrit d'una persona aspirant.
Per aquest motiu en data 28 de setembre de 2022 es publica la llista definitiva de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits de la borsa extraordinària del cos superior corregida.

Atès que s'ha corregit la puntuació d'una persona aspirant, s'ha modificat la posició d'altres persones en relació als empats.
D'altra banda, s'ha detectat que en l'annex que es va publicar en data de 27/09/2022 de persones per aportar documentació per desemptar es varen publicar totes les persones empatades sense aplicar els criteris de desempat que l'administratició pot resoldre d'ofici.
Per aquest motiu es torna a plublcar l'annex de persones que una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en el punt 11.2 de les bases de la convocatòria que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de DEU dies hàbils des del següent a la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen a continuació, de l'esmentat punt 11.2.2., referides a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

- Tenir més càrregues familiars.
- Ser una dona víctima de violència de gènere.

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Annex


Pàgina del cos


català . castellano