Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC CIENTIFICOTECNICA, ESP PILOT DE SEGONA DE LA MARINA MERCANT.MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 12/01/2023

En data de 12 de gener de 2023 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala cientificotècnica, especialitat pilot de segona de marina mercant, de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Mallorca.
Els aspirants disposen d'un termini de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 13 al 19 de gener de 2023), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.
Dins aquest termini, els aspirants poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.
Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió de mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració.
Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins termini ha d'avançar-la a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic a oposicions@caib.es.
Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, es poden personar el dia 26 de gener de 2023 a les 11.30 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi Corredors,10,3r, Pol. Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar núm. de telf. a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.
Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàgina web http://oposicions.caib.es.
Així mateix, podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat de comunicats.

Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano