Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC CIENTIFICOTECNICA, ESP PILOT DE SEGONA DE LA MARINA MERCANT.MALLORCA


PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA

Data publicació: 09/02/2023

S'informa a les persones incloses en el llistat annex que, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en el punt 9.2.2 de les bases de la convocatòria que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de CINC dies hàbils des del dia següent a la publicació d'aquest comunicat (10 al 16 de febrer) per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen a continuació, de l'esmentat punt 9.2.2, referides a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

- Tenir més càrregues familiars.
- Ser una dona víctima de violència de gènere.

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada registrada, s'ha d'avançar una còpia al correu electrònic oposicions@caib.es.

ANNEX EMPATS


Pàgina del cos


català . castellano