Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS, PEL TORN LLIURE, AL COS D'ADVOCACIA

Data publicació: 22/02/2022

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 28, de 22 de febrer de 2022, es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El procediment per a la presentació de sol·licituds i els documents que s'hi han d'adjuntar es detallen en l'annex 4 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució d'aprovació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 23 de febrer fins al 14 de març).

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar el BOIB esmentat accedint a l'enllaç a continuació:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/28/1105929


Pàgina del cos


català . castellano