Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


Llista definitiva d'aprovats del primer exercici del cos d'advocacia

Data publicació: 26/05/2022

En data 26 de maig es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

El Tribunal anuncia que el segon exercici es realitzarà el dia 4 d'octubre de 2022, a les 9.30 hores a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol).


Pàgina del cos


català . castellano