Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS


Llistes definitives de persones admeses i excloses del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB

Data publicació: 29/11/2022

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, en el procés d'estabilització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Podeu consultar el BOIB de les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

Podeu accedir a l'enllaç per al procediment genèric d'interposició del recurs potestatiu de reposició de la seu electrònica, a continuació: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3769377/


Pàgina del cos


català . castellano