Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MČRITS


INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB EL REQUERIMENT PER L'ACREDITACIÓ DE MČRITS (PERSONAL FUNCIONARI) DE LES LLISTES INFORMATIVES DE MČRITS ALˇLEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MČRITS

Data publicació: 20/02/2023

Es requereix les persones aspirants que figuren a l'ANNEX 2, perquč en el termini de deu dies hŕbils acreditin els mčrits alˇlegats en les seves declaracions responsables, els quals no estiguin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB . En qualsevol cas, estiguin o no inscrits, l'EBAP comprovarŕ d'ofici les titulacions acadčmiques i els certificats del coneixement de llengua catalana següents:

-Els certificats expedits per l'ňrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).
-Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'ňrgan competent del Govern de les Illes Balears.
-Els certificats de catalŕ que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

L' acreditació dels mčrits s'ha de fer, si s'escau, mitjançant la presentació d'un escrit en la Seu electrňnica de l'Administració de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matčria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NOMÉS les persones aspirants incloses en l'annex 2 han d'acreditar, si escau, els mčrits alˇlegats, no la resta de persones aspirants.

IMPORTANT: es recorda que les puntuacions de l'annex 1 únicament reflecteixen el resultat de l'autobaremació de cada persona aspirant, una vegada esmenats els errors materials, aritmčtics o de fets que aquests hagin alˇlegat. EN CAP CAS són puntuacions revisades pels Tribunals.

ANNEX 2


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano