Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Publicació BOIB modificació convocatòria per nul·litat de la base 7.4 de l'annex2

Data publicació: 22/12/2022

En data d'avui s'ha publicat en el BOIB una modificació de la convocatòria. Podeu consultar la publicació a continuació: BOIB 166

Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 de novembre de 2022 es resol estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 i es declara la nul·litat de la base 7.4 de l'annex 2 de la convocatòria per infringir l'establert a l'article 168.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Per tant es modifica l'apartat 7.4 de l'annex 2 de les bases de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022, que queda redactat en els termes següents:

"Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de realització de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització d'aquesta prova, i sempre que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de posar-ho en coneixement del Tribunal Qualificador, amb caràcter previ a la realització de la prova o l'exercici. En aquest cas duran a terme la resta de les proves. Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d'oposició queda condicionada a la superació de les proves d¿aptitud física en la data que el Tribunal determini, una vegada desaparegudes les causes que motivaren l'ajornament. El Tribunal pot establir d'ofici de forma motivada i amb audiència a l'aspirant afectada, una data apropiada per realitzar les proves físiques ajornades. En tot cas, s'ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb una puntuació final que no puguin superar les aspirants que s'hagin acollit a aquest dret."


Pàgina del cos


català . castellano