Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Publicació llista definitiva tercer exercici.

Data publicació: 08/02/2023

En data 8 de febrer de 2023 es fa pública la llista definitiva d'aprovats del tercer exercici.

Podeu consultar les diligències de les llistes definitives esmentades, per illes, a continuació:

Diligència Mallorca

Diligència Menorca

Diligència Eivissa-Formentera


Contra aquest Acord del Tribunal, les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes , d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Lle 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Pàgina del cos


català . castellano