Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

SFM 2022 Responsable area torn promocio interna


Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició

Data publicació: 22/05/2023

En data 22 de maig de 2023, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició de les proves selectives de la categoria Responsable àrea, pel torn de promoció interna, de Servicios Ferroviarios de Mallorca.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant el Director gerent d'SFM en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'art. 112, de la Llei 39/2015).

Podeu consultar les llistes esmentades en el web accedint al cos, i a la Seu Electrònica.


Pàgina del cos


català . castellano