Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

SFM 2022 Gestor estacions torn promocio interna


Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits

Data publicació: 23/05/2023

En data 23 de maig de 2023, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició de les proves selectives de la categoria gestor/a d'estacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Dins el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, les persones que en formin part han d'al·legar i, si escau, acreditar els mèrits que s'indiquen en les bases de la convocatòria.

Els mèrits de tots les persones aspirants han d'estar referits al darrer dia del termini de 10 dies hàbils esmentat i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament de dit termini. En cap cas no s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat a tal efecte.

Els mèrits s'han d'al·legar mitjançant una relació detallada dels mèrits al·legats .

L'Administració ha de comprovar d'ofici els mèrits al·legats que estiguin inscrits en el Registre de Recursos Humans de l'SFM, en el Registre de personal de la direcció general competent en matèria de funció pública de la CAIB, o en el Registre de la Direcció General de Política Lingüística. Pel que fa als mèrits al·legats i ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici. Únicament quan els mèrits no estiguin inscrits en els registres esmentats, o bé quan la persona aspirant s'oposi a la comprovació d'ofici dels mèrits, aquesta haurà d'aportar, juntament amb l'escrit d'al·legació dels mèrits, la documentació que s'indica al punt 7.5.4 de les bases.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació.


Pàgina del cos


català . castellano