Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)


Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria del 1r exercici

Data publicació: 03/06/2023

En el BOIB núm. 73, de 3 juny de 2023, s'ha publicat la Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procediment selectiu per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 7 de març de 2023 (BOIB núm. 31, d'11 de març), amb indicació del lloc i data de realització del primer exercici.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D'altra banda, s'anuncia que la sessió oral del primer exercici de les proves selectives d'accés, per torn lliure, al Cos d'Advocacia, tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2023.

La distribució de les persones aspirants, amb indicació de data, hora i lloc, és la que consta a l'annex 3 de la Resolució esmentada.

Podeu consultar la Resolució esmentada, a continuació:
BOIB


Pàgina del cos


català . castellano