Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA. SECTOR MANACOR


CONVOCATÒRIA ACTUALITZACIÓ BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA SECTOR MANACOR

Data publicació: 09/03/2023

En el BOIB núm. 30, de 9 de març de 2023, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per actualitzar la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, al sector de Manacor.

El barem de mèrits d'aquesta convocatòria, així com l'òrgan de selecció i la informació sobre protecció de dades personals, són els mateixos que els de la convocatòria de la borsa que s'actualitza i que consten en els annexos 1, 2, 3 i 5, respectivament, de Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 93 de 13 de juliol), abans esmentada, amb algunes excepcions, entre d'altres:

Únicament podran presentar sol·licituds de participació les persones que no formin part de la borsa constituïda per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'agost de 2022 (BOIB número 113 de 27 d'agost).

Amb les persones que participen d'aquest procés d'actualització es formarà una borsa que tendrà caràcter supletori respecte de la borsa constituïda esmentada.

El termini per presentar sol·licituds de participació és de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (des del dia 10 de març fins al dia 11 d'abril de 2023).

Podeu consultar el BOIB de la convocatòria, a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/30/1131269


Pàgina del cos


català . castellano