Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CUERPO SUPERIOR. MALLORCA


Instrucciones prueba selectiva bolsa extraordinaria

Data publicació: 16/06/2022

Se publican las instruciones del tribunal de la pruebas selectivas para la bolsa del cuerpo superior:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s¿hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat l¿exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s¿interromprà per aquesta circumstància. En cas d¿haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s¿interromprà i es podrà recuperar.

4. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

5. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

6. Les persones aspirants podran endur-se'n els fulls de preguntes una vegada entregat el full de respostes.

Asimismo se publican las instrucciones sobre medidas de seguridad e higiene. Pueden consultarlas en el enlace siguiente: Mesures seguretat i higiene


Página del cuerpo


català . castellano