Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar Mallorca promocio interna vertical reserva personas amb discapacitat

Requisits per accedir a aquest cos

a)Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 de l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.
b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal exigida a cada convocatòria. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s'inclouen les places ofertes.
f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Aquests coneixements s'han d'acreditar mitjançant l'aportació del títol o del certificat oficial corresponent, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la conselleria competent en matèria de política lingüística.
A més:
a) Aspirants del torn de promoció interna vertical:
-Han de pertànyer a algun dels cossos o escales del subgrup anterior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
-Han d'haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos i l'escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
b) Aspirants del torn de promoció interna creuada.
-Han de pertànyer a algun dels cossos o escales del mateix subgrup i/o anterior de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
-Han d'haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos i l'escala des dels quals promocionen durant un període mínim de dos anys.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.
Les persones aspirants, en comptes de presentar el document nacional d'identitat, poden donar el consentiment exprés a fi que l'Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d'acord amb el que disposa l'article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.
b) Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen fet segons la via seleccionada (telemàtica o manual).
c) En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat, un certificat dels equips multiprofessionals de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual el/la candidat/a aspiri, que haurà d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball al qual aspira, mitjançant, si corresponen a judici de l'Administració, les adaptacions necessàries d'aquest lloc de treball i de les proves d'accés, i respectant en tot cas els principis de mèrit i capacitat.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 2 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 29/10/2017 fins al 17/11/2017


Pàgina del cos

català . castellano