Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA

Requisits per accedir a aquest cos

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en el punt 3 de les bases generals («Requisits i condicions generals dels aspirants»), amb les especificacions següents:

a) La titulació exigida per a l'accés al cos d'advocacia de l'Administració general és qualsevol de les següents: llicenciatura o títol universitari de grau en dret.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

b) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos d'advocacia és el corresponent al certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu), de conformitat amb el que estableix l'article 3. del Decret 11/2017. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'aportar els documents següents:

- Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat; o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació. No obstant això, no cal presentar cap d'aquests documents si l'aspirant no s'oposa al fet que l'Administració els comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

- El resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa de drets d'examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu. Aquest pagament no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud de participació en les proves selectives en el termini i en la forma prevists en aquesta Resolució.

- Una còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana. No cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa que l'EBAP el comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, amb l'excepció dels certificats de coneixement de català declarats equivalents que no es trobin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública. En aquest darrer cas, l'EBAP comprovarà d'ofici el certificat sense que sigui necessari que l'aspirant n'aporti una còpia autèntica, sempre que manifesti que n'ha aportada una en algun altre procediment tramitat per l'EBAP, tot indicant el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 3 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 18/09/2020 fins al 07/10/2020


Pàgina del cos

català . castellano