Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. EIVISSA

Requisits per accedir a aquest cos

Les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública (article 57 TREBEP). b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en l'annex 1. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la credencial d'homologació. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la UE. d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents. e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les CCAA, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública. f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat de l'Administració CAIB a què s'opta. g) Disposar dels coneixements de català que s'indiquen en l'annex 1.
Els certificats oficials que acrediten aquest requisit són els següents:
- Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (DG Política Lingüística). - Certificat expedit per l'EBAP.
- Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol 2014. - Certificat equivalent segons l¿Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març 2013).
Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de català mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s¿hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament. També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació. A les persones aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de català, mitjançant una resolució del conseller/a competent en matèria de funció pública, d'acord amb l'abast de la discapacitat.
h) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb el que preveu l'article 59 bis Llei 11/1998, de 14 de desembre. Resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. Així mateix, els aspirants que hi participin pel torn promoció interna tendran una bonificació del 50 %. i) Signar la declaració responsable de compliment dels requisits de participació. S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi l'inscripció.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Amb la sol·licitud de participació no s'ha d'aportar cap document d'acreditació. L'aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits al·legats.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del 22/03/2023 fins al 23/03/2023


Pàgina del cos

català . castellano