Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, VIGILANT DE RESERVA MARINA. EIVISSA

Requisits per accedir a aquest cos

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal, l'import de la quall és de 14,42 ¿ (quantia actualitzada per a l'any 2023 per Llei de Pressuposts vigent). D'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat a què correspon la borsa específica a la qual opten.

f) Estar en possessió del títol acadèmic de Batxillerat o titulació de formació professional de grau superior o equivalent , o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

A més, les persones aspirants han de disposar del carnet de conduir A1 en vigor més el certificat de formació bàsica, regulat per Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre, per la qual es regulen els programes de formació dels títols professionals de mariners de pont i de màquines de la Marina Mercant, i de patró portuari, així com els certificats d'especialitat acreditatius de la competència professional.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent per raó de la matèria. Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

g) Estar en possessió del coneixement de la llengua catalana nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb el que disposa l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

No s'ha d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica de participació, cap document addicional per acreditar els requisits declarats. Sí que s'hi han d'adjuntar els documents que acreditin els mèrits al·legats, tret que l'EBAP els hagi de comprovar d'ofici d'acord amb el que s'estableix a la base 9.

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu i l'autobaremació de mèrits, així com els documents acreditatius d'aquests quan sigui necessari aportar-los, s'han de presentar obligatòriament per via telemàtica, a l'empara del que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Això no obstant, l'Administració, en qualsevol moment, i obligatòriament abans de la crida per ocupar un lloc de treball, pot comprovar els requisits declarats i, si escau, requerir a les persones aspirants perquè acreditin el seu compliment, així com la veracitat de qualsevol dels documents que, si s'escau, hagin d'aportar en aquest procés selectiu.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable en relació amb els requisits exigits per participar en aquest concurs, o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment dels requisits declarats, determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

Per presentar la sol·licitud de participació i pagar la taxa corresponent, la persona interessada ha de tenir DNI electrònic, certificat digital vàlid o estar donat d'alta a Cl@ve.
Per donar-se d'alta a Cl@ve i fer el tràmit telemàtic els aspirants poden acudir al registre de l'EBAP on rebran l'assistència necessària.

Si es presenta correctament la sol·licitud i es finalitza el tràmit, el sistema assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament.

Juntament amb la sol·licitud telemàtica, les persones aspirants han d'emplenar obligatòriament l'autobaremació de mèrits, que té igualment la consideració de declaració responsable, en la qual s'hi han de fer constar els mèrits al·legats i la valoració que atorguen a cada un d'ells. La valoració declarada vincula la persona aspirant i determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació de la borsa.
Els documents acreditatius dels mèrits declarats, quan sigui necessari presentar-los d'acord amb el que disposa la base 9, s'han d'adjuntar amb la sol·licitud telemàtica de participació, seguint les instruccions que s'indiquen en el tràmit telemàtic.

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu i l'autobaremació de mèrits, així com els documents acreditatius d'aquests quan sigui necessari aportar-los, s'han de presentar obligatòriament per via telemàtica, a l'empara del que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del 05/05/2023 fins al 20/06/2023


Pàgina del cos

català . castellano