Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA. SECTOR EIVISSA

Requisits per accedir a aquest cos

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un Estat membre de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix algun dels apartats de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

b) Tenir 16 anys complerts.

c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les de la categoria professional. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 3.3.c), d'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives. Resten exemptes del pagament de la taxa de drets de selecció les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions de la categoria professional a la qual opten.

f) Disposar del certificat de nivell A2 (nivell bàsic) de llengua catalana, d'acord amb el Decret 11/2017, de 4 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears. De conformitat amb l'article 15 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per accedir a aquesta categoria professional (atès que pertany al grup E) no és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

g) No haver estat condemnades per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, incloent-hi l'agressió i l'abús sexuals, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

NOTA IMPORTANT: Les persones aspirants que autoritzin l'Administració per a la consulta telemàtica de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals han de presentar una instància en paper en què s'atorgui expressament aquesta autorització i presentar-la en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

a) Una fotocòpia del DNI o, si no són espanyoles, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport, targeta de règim comunitari o passaport i targeta de residència en el supòsit de nacional d'estats estrangers no membres de la Unió Europea). No obstant això, no cal presentar cap d'aquests documents si l'aspirant no s'oposa al fet que l'Administració els comprovi d'ofici.
b) Original o còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en la base 2 f) de la convocatòria. No cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa que l'EBAP el comprovi d'ofici, sempre i quan s'hagi al·legat el nivell de català exigit en el termini de presentació de sol·licituds, i constin en els corresponents registres dependents de l'Administració de la CAIB d'acord amb el punt 3.3b)
c) El justificant del pagament de la taxa, segons la modalitat utilitzada (telemàtica o manual). L'import de la taxa és de 7,21 E.
d) Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que són necessàries per exercir les funcions de la categoria a què correspon la borsa específica a la qual opten.
En particular, l'aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits dels apartats c) i e) de la base 2.
No obstant tot l'anterior, l'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits anteriors.
e) Les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% han de presentar el certificat que acrediti la condició legal de discapacitat. No obstant això, no cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa al fet que l'Administració el comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.
A més han de presentar el certificat acreditatiu de les condicions personals d'aptitud per al cos, esc. i/o esp. de la borsa a la qual opten, o bé el justificant d'haver sol·licitat el certificat dels equips multiprofessionals de la D. G. de Dependència. Aquest certificat s'haurà de presentar amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de valoració de mèrits. Amb la sol·licitud l'aspirant pot autoritzar l' EBAP a recaptar d'ofici aquest document.
f) La indicació d'un telèfon a l'efecte de comunicació.
g) La indicació d'una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud.
h) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (veure NOTA IMPORTANT a dalt).
En cas que l'EBAP no pugui recaptar d'ofici la documentació esmentada en els apartats anteriors, requerirà a l'aspirant que la aporti mitjançant la llista provisional de persones admeses i excloses a la qual es referix la base 4.
i) La documentació acreditativa dels mèrits que al·lega la persona candidata perquè siguin valorats, en la forma que estableix la base 5 d'aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi al·legat dins el termini de presentació de sol·licituds i acreditat de conformitat amb el que s'estableix en la base 5 d'aquesta convocatòria.


Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del 10/03/2023 fins al 11/04/2023


Pàgina del cos

català . castellano