Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos superior Eivissa

Requisits per accedir a aquest cos

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del grup o subgrup de titulació immediatament inferior al del lloc al qual es pretengui accedir.
En el cas de llocs adscrits al subgrup A2 s'entendrà com a cos immediatament inferior el subgrup C1.
b) Estar en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del grup o subgrup de titulació immediatament inferior al del lloc al qual es pretengui accedir. Queda exclòs el personal funcionari de carrera que es trobi en una altra situació administrativa.
c) Estar en possessió del títol acadèmic exigit en la convocatòria específica o en condicions d¿obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. Aquesta titulació ha de ser:
- Llocs adscrits al subgrup A1: títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
- Llocs adscrits al subgrup A2: titulació oficial de grau, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, o haver superat un primer cicle universitari o tres cursos complets d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
- Llocs adscrits al subgrup C1: títol de batxiller o tècnic.
- Llocs adscrits al subgrup C2: títol de graduat en educació secundària.
d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d¿acord amb el que preveu l¿article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
La taxa per a la inscripció a les proves selectives s'exigirà segons la tarifa següent:
1r. En convocatòries d¿accés a places per a les quals s'exigeixi el títol universitari de grau: 14,42 ¿.
2n. En convocatòries d¿accés a places per a les quals s'exigeixin altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau: 7,21 euros.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
f) Estar en possessió del nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per ocupar el lloc de treball al qual es pretén accedir.
D'acord amb l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la CAIB, per ocupar llocs corresponents als cossos generals de personal funcionari de l'Administració de la CAIB s'han d'exigir els coneixements de llengua catalana següents:
Subgrups:A1, A2 i C1
Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen:Certificat nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)
Subgrups: C2
Coneixements de llengua catalana que s¿exigeixen: Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
En la sol·licitud s'ha de consignar, el grau de discapacitat reconegut, si s'escau.Si la persona aspirant amb una discapacitat igual o superior al 33% s'oposa a que l'EBAP recapti d'ofici el dictamen dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponent al cos de la borsa al qual aspira, a què fa referència la base 3.2.e), haurà d'aportar-lo juntament amb la sol·licitud.Si no disposa d'aquest certificat en el moment de presentar la sol·licitud de participació, la seva admissió quedarà condicionada a la presentació del dictamen en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits. En cas de no aportar-lo en el termini indicat, la persona aspirant quedarà exclosa del procediment.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

D'acord amb el punt 12. Mèrits:
12.1. Els mèrits de les persones aspirants han d'haver estat assolits en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds. Sols es baremaran els mèrits al·legats en la sol·licitud de participació.
12.1 Amb la presentació de la sol·licitud de participació s'entenen al·legats els
mèrits inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública (inclosos els serveis prestats en comissió de serveis forçosa, en atribució temporal de funcions o en la Unitat de Suport Conjuntural) i s'autoritza la seva baremació quan procedeixi.
Es valoraran únicament els mèrits que s'hagi sol·licitat inscriure en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública fins al darrer dia de presentació d¿instàncies, i els serveis prestats en comissió de serveis forçosa, en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural que conten en l'annex 2 .
Això no obstant, els candidats han d'al·legar i acreditar els mèrits que no són
susceptibles d'inscripció en el Registre de la DGFP, en concret:
- Si ha prestat serveis en altres administracions públiques distintes de la
CAIB i els seus organismes autònoms.
- Si té una titulació acadèmica pendent d'expedició.
- Si ha aprovat de un nivell de català pendent de certificació, sempre que
consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de
llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que
finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.
12.4. Els mèrits de l'annex 2 seran comprovats d'ofici per l'EBAP mitjançant la
documentació inscrita en el Registre de personal de la Direcció general de Funció Pública o que constin en l'expedient personal. Pel que fa als mèrits no
susceptibles d'ésser-hi inscrits s'han d'acreditar de la manera següent:
a) Experiència professionals
Quan es tracti de serveis prestats en qualsevol administració pública,
inclosa dins l'àmbit del TREBEP (art. 2) distinta dels serveis prestats com a
personal funcionari en l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i els seus organismes autònoms (excepte els serveis prestats
com a personal estatutari o com a personal docent), la persona interessada
juntament amb la sol·licitud ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per
l'Administració en que s¿hagin prestat els serveis.
b) Coneixement de llengua catalana no certificats
Si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres
proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista,
sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat
a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds, han de presentar la
publicació de la llista o un certificat acreditatiu. Han de presentar la llista
definitiva o el certificat de nivell corresponent en el termini previst en el
punt 8.4.
c) Titulació acadèmica pendent d'emetre el títol
Si l'aspirant encara no disposa del corresponent títol acadèmic, ha de
presentar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa
d'expedició del títol corresponent.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del 26/05/2023 fins al 22/06/2023


Pàgina del cos

català . castellano